We verstaan mekaar

#socialemedia

De zorg-, welzijns- en onderwijssector is in volle evolutie. Zo wordt de koers van onze organisatie sterk bepaald door de gestage omschakeling van een zorglandschap, naar een zorgmarkt. Kenmerkend aan deze verschuiving zijn onder andere de persoonsvolgende financiering, samenwerkingsnetwerken binnen de zorg, meer concurrentie, empowerment en vermaatschappelijking.

Neem bij wijze van voorbeeld de persoonsvolgende financiering (PVF). Elke meerderjarige kon tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018 vrijwillig overstappen van de niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning naar een zorgbudget. Via deze persoonsvolgende financiering kan de cliënt zorg en ondersteuning op maat inkopen bij individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Concreet wil dit zeggen dat we naar een tijdperk evolueren waarin de subsidies van de overheid niet rechtsreeks meer naar zorgcentra gaan op basis van het aantal cliënten waar zij diensten aan verlenen, maar dat de cliënt deze subsidies in handen krijgt en zelf kan beslissen waar hij of zij zorg en ondersteuning inkoopt. Minderjarigen genieten momenteel een andere aanpak. Zij vallen voor complexe en intensieve zorg nog onder de intersectorale toegangspoort. De jeugdhulp in Vlaanderen wordt nu nog over de sectoren heen georganiseerd, maar vanaf 2020 wordt de PVF ook voor minderjarigen, het grootste deel van onze cliënten, een feit.

Je moet actief communiceren waarvoor je staat en waarvoor mensen bij jou terechtkunnen.

Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond ziet het als volgt: De PVF is in veel opzichten een hefboom gebleken. Vroeger waren er wachtlijsten, nu moeten voorzieningen cliënten overtuigen. Je moet actief communiceren waarvoor je staat en waarvoor mensen bij jou terechtkunnen. Veel organisaties hebben hun communicatie naar een hoger niveau getild en hebben hard ingezet op externe communicatie en profilering. We moeten mensen meer dan vroeger wegwijs maken in het aanbod.

Deze wending dwingt zorgvoorzieningen om zichzelf opnieuw uit te vinden en zich beter te profileren naar de buitenwereld toe aan de hand van een geïntegreerde communicatiestrategie. Sint-Lodewijk moet zich als sterk merk in de markt zetten. In dit opzicht was het noodzakelijk om op de kar van sociale media te springen.

Benieuwd naar onze avonturen? Volg ons via