Iedereen denkt mee

Het zit snor met de kwaliteit van zorg in het MFC

Op woensdag 4 september 2019 kreeg het multifunctioneel centrum (MFC) onaangekondigd bezoek van Zorginspectie. Een zorginspecteur deed die dag rondgang in de gebouwen op campus Kwatrecht, bezocht enkele leefgroepen, ging in gesprek met medewerkers en keek tal van documenten en dossiers in. Best spannend allemaal! Het verdict luidde dat we goed bezig zijn. De inspecteur stelde geen enkel tekort vast en formuleerde slechts één aandachtspunt. Geïnteresseerden kunnen het volledig inspectieverslag raadplegen Hier lees je alvast de korte samenvatting.


Goede punten voor MFC Sint-Lodewijk

Tijdens het bezoek legde de inspecteur een bijzondere focus op de infrastructuur en checkte nauwkeurig de omstandigheden van individuele ruimtes, het sanitair en de afzonderingsruimte. Hij stelde vervolgens vast dat de gebouwen en ruimtes van het MFC met vlag en wimpel voldoen aan alle vereisten die de overheid stelt.

Ook het medicatiebeleid en de -toediening in de praktijk werden onder de loep genomen, evenals de organisatie van de nachtdienst, de communicatiemogelijkheid vanuit de kamers en het inzetten van extra toezicht. Zorginspectie gaf ons een pluim voor de zorgvuldigheid die we aan de dag leggen op deze vlakken.

De informatieoverdracht, de manier waarop schriftelijk informatie wordt uitgewisseld en hoe het intern overleg is georganiseerd, werden eveneens gecontroleerd. De inspecteur ging vervolgens na op welke manier met een logboek, dagboek en agenda wordt gewerkt. Ook hier kon de inspecteur enkel vaststellen dat we goed bezig zijn.

Steekproefsgewijs werden tot slot enkele handelingsplannen opgevraagd en doorgenomen. De inspecteur stelde bij één dossier vast dat de evaluatietermijn niet was gerespecteerd. We kregen bijgevolg als aandachtspunt mee om de vooropgestelde termijn voor evalueren, te respecteren.

Een kus van de juf en een bank vooruit, want het MFC kreeg een goed rapport van Zorginspectie. Dat danken we aan de inzet, kennis en kunde van geëngageerde en professionele medewerkers.


Meer weten over Zorginspectie?

Zorginspectie houdt vinger aan de pols wat betreft de kwaliteit van zorg in zorg- en welzijnsvoorzieningen binnen Vlaanderen. De bevoegdheden van Zorginspectie zijn vastgelegd in het toezichtsdecreet van 1 januari 2019.

Het decreet lijnt precies af wat inspecteurs wel en niet mogen tijdens een inspectie. Het biedt de voorzieningen op zijn beurt duidelijkheid over hun rechten en plichten én legt de termijnen vast voor de opmaak van inspectieverslagen. Bovendien biedt het burgers die klachten hebben over de zorg van een bepaalde voorziening, de mogelijkheid om hierop te reageren.

Voor meer details, vragen of opmerkingen over Zorginspectie kan je mailen naar contact.zorginspectie@vlaanderen.be, telefonisch contact opnemen via het nummer 02 553 34 34 of een brief richten naar Zorginspectie, Koning Albert II-laan 35 bus 31, 1030 Schaarbeek.