In dialoog met de cliënt

Kwaliteitsvolle participatie

Kwaliteitsvolle participatie voor kleuters

Op donderdag 14 november kreeg het buitengewoon basisonderwijs (BuBaO) twee inspecteurs over de vloer. Samen met enkele andere scholen werd BuBaO Sint-Lodewijk, na een zeer positieve doorlichting vorig schooljaar, geselecteerd als inspiratiebron voor kwaliteitsvolle kleuterparticipatie. De inspecteurs leerden ter plekke over onze kleuterwerking en gingen met onze medewerkers in gesprek over verschillende thema’s. Uiteindelijk zal dit alles resulteren in een artikel met inspirerende praktijkvoorbeelden voor andere kleuter- en basisscholen.

Kwaliteitsvolle participatie voor kinderen

Niet alleen voor kleuters is Sint-Lodewijk een inspirerend praktijkvoorbeeld op vlak van participatie, voor kinderen geldt dat eveneens. De kinderraad is het inspraakorgaan voor BuBaO én de eenheid kinderen van het multifunctioneel centrum (MFC). De kinderen brengen er opmerkingen en ideeën voor het MFC en de school. Vanuit de kinderraad is er een terugkoppeling naar het overleg school-MFC, de klassen en leefgroepen. De raad bestaat uit 1 of 2 kinderen per leefgroep/klas. Twee opvoeders begeleiden de kinderraad en afhankelijk van de te bespreken agendapunten worden extra deelnemers uitgenodigd.

Kwaliteitsvolle participatie voor jongeren

De jongerenraad is een adviesraad voor het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) én de eenheden jongeren 1 en jongeren 2 van het MFC. De jongeren brengen er hun ideeën voor het MFC en de school, kaarten aan wat goed loopt of wat net beter kan. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende leefgroepen. De leefgroepen zonder afgevaardigde in de raad ontvangen een verslag. Eén opvoeder uit elke eenheid, één leerkracht van opleidingsvorm 1 (OV1, of ook wel: toekomstgericht onderwijs) en één van opleidingsvorm 4 (OV4, of ook wel: diplomagericht onderwijs) begeleiden de jongerenraad. Naargelang de agendapunten worden gastsprekers of extra deelnemers uitgenodigd. Een afgevaardigde van de jongerenraad, neemt op zijn beurt deel aan de gebruikers- en schoolraad.