Klaar voor vernieuwing

Nieuwe vormen van dienstverlening

Doorheen de jaren verandert de invulling van bepaalde werkingsvormen, verdwijnen er soms diensten van het toneel of zien nieuwe vormen van dienstverlening het daglicht. Op die manier speelt Sint-Lodewijk in op de actuele tendensen en vragen binnen het zorglandschap. Kinderen van 0 tot en met 7 jaar in de dagopvang of binnen het gewoon onderwijs kunnen sinds kort via Sint-Lodewijk beroep doen op extra ondersteuning via globale individuele ondersteuning (GIO). Binnen de volwassenwerking kunnen externen nu ook intekenen op de aterlierwerking.


Globale individuele ondersteuning

GIO staat voor globale individuele ondersteuning van kinderen met (een vermoeden van) een motorische beperking of een ontwikkelingsvertraging. Het is een nieuwe ondersteuningsvorm en eveneens een uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). GIO heeft als doel de participatie van jonge kinderen (tussen 0 en 7 jaar) met specifieke zorg- of onderwijsbehoeften in de kinderopvang en het regulier onderwijs te bevorderen.

GIO is praktische ondersteuning en begeleiding in de kinderopvang, de kleuterklas en het eerste leerjaar. Via deze ondersteuningsvorm staan we het kind bijvoorbeeld bij tijdens bepaalde (bewegings-)activiteiten of knutselmomenten. We geven tips i.f.v. ontwikkelingsstimulatie en advies omtrent houding, transfers en hulpmiddelen.

De Inclusieve Dienstverlening van Sint-Lodewijk biedt vanuit zijn expertise GIO aan voor jonge kinderen met (een vermoeden van) een motorische beperking in alle eerstelijnszones binnen de regio Oost-Vlaanderen. Het kind heeft elk schooljaar recht op maximaal 30 begeleidingsuren op school of in de kinderopvang.

Hierbij hebben we continu oog voor de samenwerking tussen ouders, school, kinderopvang of andere betrokken partijen. In nauw overleg wordt de aard van de ondersteuning bepaald. GIO is snel inzetbaar en wordt bovendien volledig gesubsidieerd waardoor onze diensten voor de ouder en de school kosteloos zijn.

Atelierwerking

Via de atelierwerking organiseert de volwassenwerking van Sint-Lodewijk elke dinsdag dagbesteding voor meerderjarigen met een motorische beperking. Deze zinvolle dagbesteding wordt ingericht voor de vaste bewoners van Diepenbroek en Den Binder, maar evengoed voor deelnemers van buitenaf.

De atelierwerking biedt collectieve dagbesteding, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de deelnemers. De deelnemers kiezen voor activiteiten die voor hen zin- én betekenisvol zijn: samen koken, boccia of gezelschapsspelletjes spelen, knutselen enzovoort. Externe deelnemers kunnen wekelijks aansluiten voor een halve of volledige dag.

In Diepenbroek wordt de polyvalente ruimte gebruikt als atelierruimte, maar ook de activiteitenkeuken, het terras en de belevingstuin zijn toegankelijk voor bepaalde activiteiten.

Het atelierteam bestaat uit twee begeleiders en een vrijwilliger. Ze bereiden activiteiten voor en ondersteunen deelnemers doorheen de dag. Zij bieden een helpende hand waar nodig, bijvoorbeeld bij de maaltijd of tijdens toiletmomenten.

Zorg en ondersteuning tijdens de atelierwerking wordt betaald met RTH-, PVF- of eigen middelen van de deelnemers. Om een halve of hele dag atelier te volgen wordt een vaste bijdrage gevraagd.