Iedereen denkt mee

Maak het verschil, gebruik je stem

Op dinsdag 17 november 2020 trokken de medewerkers van Sint-Lodewijk gedisciplineerd en coronaproef naar de sociale verkiezingen. Deze verkiezingen stonden normaal gezien gepland in het voorjaar van 2020 maar ook hier kwam corona om het hoekje piepen. Een netjes ingedeelde kapel en voldoende toezichters zorgden voor een veilige omkadering.

Het algemeen verloop van dit verkiezingsproces was te volgen via SLim, het intranet van Sint-Lodewijk. Hierop werden verschillende belangrijke data gecommuniceerd zoals de start van de kandidaatstelling, de bekendmaking van de kandidaten van zowel werkgever- als werknemerszijde, de definitieve datum van de verkiezing, het moment van de verkiezingsuitslag en de uiterste datum van installatie van de verkozenen.

Tijdens deze verkiezingen gingen we op zoek naar leden voor de Ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW). Deze verkozenen vertegenwoordigen de komende vier jaar de werknemers van Sint-Lodewijk in de overlegorganen met de directie. Afhankelijk van het overlegorgaan kan dit gaan over vakantieplanning, algemene uurrooster, veiligheid op het werk, ecologie … Kortom een spreekbuis voor werknemers naar de directie en omgekeerd.

Bij het opstellen van de lijsten voor zowel de OR als het CPBW wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillende diensten en entiteiten binnen Sint Lodewijk zodat deze gelijk vertegenwoordigd zijn. Op deze manier streven we er naar dat iedereen gehoord wordt en een laagdrempelige bereikbaarheid van de leden van de OR en het CPBW. Ook dit jaar haalden we weer iedereen voor de lens zodat we de kandidaten meteen herkenbaar zouden zijn.